DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHI BỘ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH

Ngày 17/3/2023, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức buổi Diễn đàn sinh hoạt chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Dự buổi sinh hoạt có đầy đủ các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm.

Ảnh

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Hồ Công Minh- Uỷ viên BCH Chi bộ Trung tâm trình bày tầm quan trọng của việc nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của việc học tập và làm theo Bác đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương. Thực hiện việc đa dạng và đổi mới hình thức tuyền truyền, cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm đã được xem clip về bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc, nhấn mạnh văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, “Văn hoá còn là dân tộc còn”. Đặc biệt, thông qua bài phát biểu mỗi cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động tự liên hệ với bản thân về việc xây dựng văn hóa nơi công sở.

Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc Chuyên đề năm 2023 gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Qua đó, giúp cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương; bồi đắp tinh thần yêu nước, phát huy ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng văn hóa góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Bình luậnMục lục