Thông báo về việc công khai đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4)

THÔNG BÁO

Về việc công khai đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4)

                  

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4);

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4) như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

- Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thành phố Đông Hà về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (Khu đất có ký hiệu CC-4);

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất.

2. Thời gian công bố: Kể từ ngày 26/05/2021.

3. Địa điểm: Tại UBND phường Đông Lương và hội trường khu phố Tân Vĩnh.