Đấu giá quyền sử dụng đất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 27/4/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 27/4/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 27/4/2024
Giá: 781.516.000 - 3.152.663.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 30/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 30/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 30/3/2024
Giá: 781.000.000 - 3.152.000.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/3/2024
Giá: 764.512.000 - 1.205.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 161,3 - 262,1 m2
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 16/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 16/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 16/3/2024
Giá: 722.848.000 - 3.492.640.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 444,2 m2
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 08/10/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 08/10/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 08/10/2023
Giá: từ 954.200.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/9/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/9/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/9/2023
Giá: 864.000.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 20/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 20/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 20/5/2023
Giá: 0
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 13/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 13/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 13/5/2023
Giá: 0
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 30 LÔ ĐẤT NGÀY 08/01/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 30 LÔ ĐẤT NGÀY 08/01/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 30 LÔ ĐẤT NGÀY 08/01/2023
Giá: 1,7 tỷ đến 5,6 tỷ đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 17 LÔ ĐẤT NGÀY 29/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 17 LÔ ĐẤT NGÀY 29/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 17 LÔ ĐẤT NGÀY 29/10/2022
Giá: 1.752.000.000 - 6.060.754.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 -446,3 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 21 LÔ ĐẤT NGÀY 22/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 21 LÔ ĐẤT NGÀY 22/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 21 LÔ ĐẤT NGÀY 22/10/2022
Giá: 1.752.000.000 - 4.575.200.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 266 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022
Giá: 1.712.400.000 - 6.296.535.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 475,2 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 24/7/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 24/7/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 24/7/2021
Giá: 1.116.000.000 - 5.050.815.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 475,2 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021
Giá: 1.116.000.000 - 5.004.054.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 437,8 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 01- NGÀY 30/05/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 01- NGÀY 30/05/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 01- NGÀY 30/05/2021
Giá: 1.116.000.000 - 5.050.815.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 475,2 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021
Giá: 659.620.000 đồng đến 4.394.005.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 13/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 13/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 13/3/2021
Giá: 704.770.000 - 3.491.250.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021
Giá: 619.200.000 đồng - 5.405.215.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020
Giá: 668.330.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung, SĐT: (0233).3565.379 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/10/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/10/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/10/2020
Giá: 984.360.000 - 3.030.468.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị -
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020
Giá: 864.800.000 - 3.357.880.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt, SĐT: 0905 434 909 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 6 (CÔNG VIÊN FIDEL, NAM ĐÔNG HÀ, ĐƯỜNG VÀNH ĐAI) NGÀY 12/9/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 6 (CÔNG VIÊN FIDEL, NAM ĐÔNG HÀ, ĐƯỜNG VÀNH ĐAI) NGÀY 12/9/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 6 (CÔNG VIÊN FIDEL, NAM ĐÔNG HÀ, ĐƯỜNG VÀNH ĐAI) NGÀY 12/9/2020
Giá: 768.150.000 đồng - 2.897.204.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt, SĐT: 0905 434 909 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/5/2020 VÀ NGÀY 30/5/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/5/2020 VÀ NGÀY 30/5/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/5/2020 VÀ NGÀY 30/5/2020
Giá: 839.300.000 - 2.569.050.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt 41 Ngô Quyền, Đông Hà, Quảng Trị (sdt:0905.434.909) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 27 LÔ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3 (ngày 09/5/2020)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 27 LÔ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3 (ngày 09/5/2020)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 27 LÔ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3 (ngày 09/5/2020)
Giá: 655.550.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: TCông ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
Giá: 630.760.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
Giá: 649.950.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 2 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 2 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 2 NĂM 2019
Giá: 630.760.000 - 1.974.544.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 9.621,3
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 1 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 1 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 1 NĂM 2019
Giá: 631.280.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 12.133,3
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
Giá: dự kiến: 630.760.000 - 3.119.040.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 170 lô đất
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333560612
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 4 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 4 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 4 NĂM 2019
Giá: giá sàn đấu giá: 2.291.780.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 603,1 - 820,8
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh (sdt: 0233.3577.989 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NĂM 2019
Giá: 741.636.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 139,3 - 820,8
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh (sdt: 0233.3577.989 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019)
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019)
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019)
Giá: dự kiến: 741.636.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 17 lô đất
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333.56.06.12
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23-02-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23-02-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23-02-2019
Giá: 373.385.000 - 1.225.671.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 30 lô đất
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333560612
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo V/v bán QSD đất không qua đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo V/v bán QSD đất không qua đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo V/v bán QSD đất không qua đấu giá
Giá: Từ 500.500.000 đồng - 1.415.026.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333.56.06.12
Các lô đất bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất
Các lô đất bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất
Các lô đất bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất
Giá: 696.838.000 - 1.484.427.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 18 lô đất
Liên hệ: phòng hành chính tổng hợp - 02333.56.06.12
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19-1-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19-1-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19-1-2019
Giá: 350.195.000 - 1.667.625.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 108 lô đất
Liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp - 02333.56.06.12
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 12-13/01/2019
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 12-13/01/2019
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 12-13/01/2019
Giá: 350.195.000 - 1.482.600.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
Giá: Từ 375.000.000 - 2.487.375.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp - 02333.56.06.12
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/8/2018
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/8/2018
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/8/2018
Giá: Từ 375.000.000 - 2.487.375.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp - 02333.56.06.12
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
Giá: Từ 375.000.000 - 2.312.640.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Lê Anh Đức - 02333.56.06.12
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 21/4/2018
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 21/4/2018
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 21/4/2018
Giá: Từ 360.000.000 đồng - 1.768.800.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 17920.9
Liên hệ: Lê Anh Đức - 02333.56.06.12
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 27/4/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 27/4/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 27/4/2024
Giá: 781.516.000 - 3.152.663.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 30/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 30/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 30/3/2024
Giá: 781.000.000 - 3.152.000.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/3/2024
Giá: 764.512.000 - 1.205.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 161,3 - 262,1 m2
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 16/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 16/3/2024
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 16/3/2024
Giá: 722.848.000 - 3.492.640.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 444,2 m2
Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung (16 Trần Nhật Duật, Đông Hà; - 0233.3565.379
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 08/10/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 08/10/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 08/10/2023
Giá: từ 954.200.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/9/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/9/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/9/2023
Giá: 864.000.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 20/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 20/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 20/5/2023
Giá: 0
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 13/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 13/5/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 13/5/2023
Giá: 0
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 30 LÔ ĐẤT NGÀY 08/01/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 30 LÔ ĐẤT NGÀY 08/01/2023
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 30 LÔ ĐẤT NGÀY 08/01/2023
Giá: 1,7 tỷ đến 5,6 tỷ đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 17 LÔ ĐẤT NGÀY 29/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 17 LÔ ĐẤT NGÀY 29/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 17 LÔ ĐẤT NGÀY 29/10/2022
Giá: 1.752.000.000 - 6.060.754.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 -446,3 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 21 LÔ ĐẤT NGÀY 22/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 21 LÔ ĐẤT NGÀY 22/10/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 21 LÔ ĐẤT NGÀY 22/10/2022
Giá: 1.752.000.000 - 4.575.200.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 266 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG 31 LÔ ĐẤT NGÀY 30/7/2022
Giá: 1.712.400.000 - 6.296.535.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 475,2 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 24/7/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 24/7/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 24/7/2021
Giá: 1.116.000.000 - 5.050.815.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 475,2 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 02- NGÀY 05/06/2021
Giá: 1.116.000.000 - 5.004.054.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 437,8 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 01- NGÀY 30/05/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 01- NGÀY 30/05/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NĂM 2021, PHIÊN ĐẤU 01- NGÀY 30/05/2021
Giá: 1.116.000.000 - 5.050.815.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 120 - 475,2 m2
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (0233).3560.831 - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (0233) 3565.379 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NGÀY 27/3/2021
Giá: 659.620.000 đồng đến 4.394.005.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 13/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 13/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 2 NGÀY 13/3/2021
Giá: 704.770.000 - 3.491.250.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 1 NGÀY 06/3/2021
Giá: 619.200.000 đồng - 5.405.215.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị - Đường Điện Biên Phủ, Đông Hà, Quảng Trị; Điện thoại: (0233).3550.854 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19/12/2020
Giá: 668.330.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung, SĐT: (0233).3565.379 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/10/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/10/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 17/10/2020
Giá: 984.360.000 - 3.030.468.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị -
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020
ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 7 - THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ NGÀY 19/9/2020
Giá: 864.800.000 - 3.357.880.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt, SĐT: 0905 434 909 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 6 (CÔNG VIÊN FIDEL, NAM ĐÔNG HÀ, ĐƯỜNG VÀNH ĐAI) NGÀY 12/9/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 6 (CÔNG VIÊN FIDEL, NAM ĐÔNG HÀ, ĐƯỜNG VÀNH ĐAI) NGÀY 12/9/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 6 (CÔNG VIÊN FIDEL, NAM ĐÔNG HÀ, ĐƯỜNG VÀNH ĐAI) NGÀY 12/9/2020
Giá: 768.150.000 đồng - 2.897.204.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt, SĐT: 0905 434 909 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0233 3 560 612 -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/5/2020 VÀ NGÀY 30/5/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/5/2020 VÀ NGÀY 30/5/2020
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23/5/2020 VÀ NGÀY 30/5/2020
Giá: 839.300.000 - 2.569.050.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt 41 Ngô Quyền, Đông Hà, Quảng Trị (sdt:0905.434.909) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 27 LÔ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3 (ngày 09/5/2020)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 27 LÔ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3 (ngày 09/5/2020)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 27 LÔ ĐẤT KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3 (ngày 09/5/2020)
Giá: 655.550.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: TCông ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
Giá: 630.760.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 3 NĂM 2019
Giá: 649.950.000 - 2.615.900.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 2 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 2 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 2 NĂM 2019
Giá: 630.760.000 - 1.974.544.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 9.621,3
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 1 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 1 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 5 - LƯỢT 1 NĂM 2019
Giá: 631.280.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 12.133,3
Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung (sdt: 0233.3565.379 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) - 0233.3555.837
TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
TRUNG TÂM DỰ KIẾN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 170 LÔ ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI CỨU HỘ CỨU NẠN PHÍA TÂY THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ VÀ KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
Giá: dự kiến: 630.760.000 - 3.119.040.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 170 lô đất
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333560612
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 4 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 4 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 4 NĂM 2019
Giá: giá sàn đấu giá: 2.291.780.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 603,1 - 820,8
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh (sdt: 0233.3577.989 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NĂM 2019
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 NĂM 2019
Giá: 741.636.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 139,3 - 820,8
Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh (sdt: 0233.3577.989 - 091.1465.989) hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (sdt: 0233.3555.837) -
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019)
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019)
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỢT 3 (THÁNG 6/2019)
Giá: dự kiến: 741.636.000 - 3.119.040.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 17 lô đất
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333.56.06.12
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23-02-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23-02-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 23-02-2019
Giá: 373.385.000 - 1.225.671.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 30 lô đất
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333560612
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19-1-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19-1-2019
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 19-1-2019
Giá: 350.195.000 - 1.667.625.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 108 lô đất
Liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp - 02333.56.06.12
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 12-13/01/2019
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 12-13/01/2019
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 12-13/01/2019
Giá: 350.195.000 - 1.482.600.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
Giá: Từ 375.000.000 - 2.487.375.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp - 02333.56.06.12
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/8/2018
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/8/2018
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất ngày 18/8/2018
Giá: Từ 375.000.000 - 2.487.375.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp - 02333.56.06.12
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
DỰ KIẾN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÀY 18/8/2018
Giá: Từ 375.000.000 - 2.312.640.000
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Lê Anh Đức - 02333.56.06.12
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 21/4/2018
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 21/4/2018
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ngày 21/4/2018
Giá: Từ 360.000.000 đồng - 1.768.800.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 17920.9
Liên hệ: Lê Anh Đức - 02333.56.06.12
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo V/v bán QSD đất không qua đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo V/v bán QSD đất không qua đấu giá
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thông báo V/v bán QSD đất không qua đấu giá
Giá: Từ 500.500.000 đồng - 1.415.026.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - 02333.56.06.12
Các lô đất bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất
Các lô đất bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất
Các lô đất bán trực tiếp không qua đấu giá quyền sử dụng đất
Giá: 696.838.000 - 1.484.427.000 đồng
Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn - Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Diện tích: 18 lô đất
Liên hệ: phòng hành chính tổng hợp - 02333.56.06.12

Công cụ tìm kiếm