Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

 Ngày 15/10/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức buổi Diễn đàn sinh hoạt về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Dự buổi sinh hoạt có đầy đủ các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm.

Description: C:\Users\binhduong\Downloads\a1.png

Ảnh

Mở đầu buổi sinh hoạt đồng chí Phan Đăng Hải phó Bí thư Chi bộ Trung tâm trình bày những mục đích, yêu cầu giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 35 - NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Giới thiệu một số nội dung chính Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của TBT Nguyễn Phú Trọng và xem clip “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” do Truyền hình Nhân dân thực hiện.