DIỄN ĐÀN SINH HOẠT CHI BỘ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH VỀ TĂNG CƯỜNG CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Ngày 21/9/2023, Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức buổi Diễn đàn sinh hoạt chủ đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên trong giai đoạn mới”. Dự buổi sinh hoạt có đầy đủ các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể Đảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Trí Hữu – Bí thư Chi bộ Trung tâm phát biểu tại diễn đàn

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phan Đăng Hải- Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm trình bày những nội dung cơ bản, của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2021 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng thời nhấn mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Vì vậy, quán triệt và thực hiện tốt các nội dung, giải pháp theo Nghị quyết số 21-NQ/TW là nhằm góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại diễn đàn, chi bộ cũng đưa ra thảo luận các nội dung liên hệ tại đơn vị về triển khai thực hiện hiệu quả “chi bộ 4 tốt” và  các biểu hiện cần lưu ý, chấn chỉnh tránh lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức lối sống của đảng viên. Đồng thời nêu gương những đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoan nghênh những đảng viên có ý tưởng, sáng kiến đổi mới, đóng góp xây dựng chi bộ, cơ quan vững mạnh, phát triển.

Việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt sâu sắc Chuyên đề năm 2023 gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp. Qua đó, chi ủy lồng ghép công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng giúp cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động hiểu rõ trách nhiệm, phát huy tinh thần cống hiến, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Bình luậnMục lục