Tập đoàn Vingroup lần đầu tiên đầu tư vào tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức lập dự án và triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. Mặt dù, tiến độ dự án cấp bách nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ Trung tâm cùng với sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ban, ngành và các đơn vị liên quan từ công tác chuẩn bị đầu tư đến công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật nổ, định giá đất... Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức thực hiện đấu giá và đã lựa chọn được nhà đầu tư là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail (thuộc Tập đoàn Vingroup) với mức giá trúng đấu giá là 439,999 tỷ đồng.