Thông báo công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc sông Hiếu – giai đoạn 1 (Khu đất có ký hiệu ODT-12)

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/ NĐ- CP ngày 07/4/ 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông báo số 52/TB-UBND ngày 29/3/2023 của UBND thành phố Đông Hà về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Dũng tại cuộc họp bàn phương án giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB các công trình do Trung tâm PTQĐ thực hiện trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Sông Hiếu - giai đoạn 1 (Khu đất có ký hiệu ODT-12) như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

- Sơ đồ vị trí điều chỉnh quy hoạch; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất trước và sau; Bản đồ quy hoạch phân lô trước và sau điều chỉnh.