THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ ĐẤU QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG ĐỢT 5 - LƯỢT 2 NĂM 2019

THÔNG BÁO
Các lô đất còn lại từ lượt đấu ngày 19/10/2019 sẻ tiếp tục đấu giá vào lượt đấu ngày 26/10/2019.Bình luậnMục lục