THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị được giao quản lý tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị                 Điện thoại: (0233).3555.837

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà. Chi tiết xem bảng đình kèm.

- Giá khởi điểm: 437.770.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi bảy tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu đồng); đã bao gồm giá trị tài sản trên đất 9.602.628.600 đồng.

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tổ chức đấu giá:

       3.1 Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá:

          Có các trang thiết bị phục vụ quá trình tổ chức đấu giá phù hợp với phương án đấu giá đề xuất. 

       3.2 Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

Tổ chức đấu giá xây dựng phương án tổ chức đấu giá đúng quy định pháp luật, có tính khả thi cao và đảm bảo quá trình đấu giá công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh và an toàn dịch bệnh Covid-19 theo quy định hiện hành.

       3.3 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá:

          - Có giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

          - Đã đăng ký hoạt động đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

         - Có tối thiểu 01 đấu giá viên hoạt động thường xuyên tại công ty; đấu giá viên phải có chứng chỉ hành nghề đấu giá còn thời hạn sử dụng và phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo Khoản 1 Điều 20 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

         - Đấu giá viên phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn). 

          - Có tối thiểu 01 hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất có tổng giá khởi điểm từ 100 tỷ đồng trở lên tính từ năm 2020.

       3.4 Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản mới nhất do Bộ Tư pháp công bố.

          Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

  1. 3.5 Thù lao dịch vụ đấu giá, chí phí đấu giá tài sản:

          Phù hợp với quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020, Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính và phương án tổ chức đấu giá do tổ chức bán đấu giá xây dựng.

          Tổ chức đấu giá đáp ứng các tiêu chí tại mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 và có thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá thấp nhất sẽ được chọn.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ trong giờ hành chính kể từ ngày thông báo đến hết ngày 09/10/2021.

          - Địa điểm nộp: Phòng Kỹ thuật và Quản lý quỹ đất - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 09 Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị.

          - Số lượng hồ sơ nộp: 03 bộ (01 bản chính và 02 bản chụp)

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu còn thời hạn và Chứng minh nhân dân/căn cước công dân; không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

5. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

          Nội dung thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/), báo Quảng Trị, trang thông tin điện tử: Sở TN&MT Quảng Trị (http://stnmt.quangtri.gov.vn/), Trung tâm PTQĐ tỉnh (http://ttptquydatquangtri.vn/) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm PTQĐ tỉnh (09 Lê Quý Đôn, Đông Hà).

6. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

          - Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

          - Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.

          - Phương án tổ chức đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

          - Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo để các tổ chức đấu giá được biết và đăng ký.

BẢNG TỔNG HỢP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TT

Loại đất

Đơn vị

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Tổng

Hình thức giao đất, cho thuê đất

Thời hạn giao đất, cho thuê đất

1

Đất ở đô thị

m2

29.569,58

15.432,13

-

45.001,71

Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá QSD đất ở đô thị để xây dựng nhà ở theo quy hoạch được duyệt.

- Thời hạn giao đất được xác định theo thời hạn của dự án nhưng không quá 50 năm (không bao gồm thời gian sau khi xây dựng hoàn thành dự án đến khi chuyển nhượng thành công cho người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất).

- Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

- Thời gian hoàn thành dự án không quá 36 tháng

2

Đất nhà ở xã hội

m2

-

-

11.547,47

11.547,47

Giao đất có thu tiền sử dụng đất QSD đất cho tổ chức trúng đấu giá để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch được duyệt

3

Đất thương mại-dịch vụ

m2

5.096,42

3.089,75

-

8.186,17

Cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê để xây dựng theo quy hoạch được duyệt

50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4

Đất cây xanh cảnh quan

m2

26.670,5

855,12

-

27.525,5

Giao đất không thu tiền sử dụng đất để đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt

Thời hạn giao đất được xác định theo thời hạn của dự án nhưng không quá 50 năm

5

Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật

m2

25.198,5

9.033,6

5.922,53

40.154,7

 

Tổng

 

86.535,0

28.410,6

17.470

132.415,6

 

 Bình luậnMục lục