THÔNG BÁO: Về việc công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà như sau:

1. Hồ sơ công khai, gồm:

- Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà.

https://drive.google.com/file/d/1JEkw5Bigobv-FdAf_ORh5tR8jbJx5v4b/view?usp=sharing

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà đã được phê duyệt.

(Bản vẽ công khai DTM khu sinh thái https://drive.google.com/drive/folders/1C_JfPJW2qJkpZXDbzOrxiBpORAzAMiE4)

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết trưng bày công khai tại UBND phường Đông Lương.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Website: ttptquydatquangtri.vn)./.

(Bản vẽ công khai DTM khu sinh thái https://drive.google.com/drive/folders/1C_JfPJW2qJkpZXDbzOrxiBpORAzAMiE4)Bình luậnMục lục