THÔNG BÁO: Về việc công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đất thuộc khu đô thị Nam Đông Hà

THÔNG BÁO

Về việc công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đất thuộc khu đô thị Nam Đông Hà

               

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/ NĐ- CP ngày 07/4/ 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Văn bản số 5151/UBND-KT ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch một số khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý;

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu đất thuộc khu đô thị Nam Đông Hà như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

- Sơ đồ vị trí điều chỉnh quy hoạch; Bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất sau điều chỉnh.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết trưng bày công khai tại UBND phường Đông Lương và hội trường khu phố Tân Vĩnh.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Website: ttptquydatquangtri.vn)./.

3. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày 23/5/2022.

Ý kiến đóng góp của các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (địa chỉ: Số 09 Lê Quy Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc UBND Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà để tổng hợp./.