Về việc công khai phương án và lấy ý kiến đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà (điều chỉnh kích thước chia lô khu đất, ký hiệu DOM)

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009; Nghị định số 37/2010/ NĐ- CP ngày 07/4/ 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà;

Căn cứ Công văn số 952/UBND-KT ngày 14/3/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số giải pháp về đấu giá quyền sử dụng đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo công khai phương án và lấy ý kiến đồ án Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà (điều chỉnh kích thước chia lô khu đất DOM thuộc khu vực 3) như sau:

1. Hồ sơ niêm yết công khai, gồm:

- Thông báo công khai lấy ý kiến;

- Bản vẽ chia lô khu đất DOM trước và sau điều chỉnh.

2. Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại UBND phường Đông Lương và Khu phố Tân Vĩnh.

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (Website: ttptquydatquangtri.vn).

3. Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày 11/8/2023.

Ý kiến đóng góp của các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân xin gửi về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (địa chỉ: Số 09 Lê Quy Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc UBND Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà để tổng hợp./.Bình luậnMục lục